Анания Санахнеци. Об иконопочитателях

Перевод с древнеармянского, вступительная статья и примечания А. С. Рамазяна

Авторы

  • Рамазян А. С. Московская духовная академия

Ключевые слова:

Анания Санахнеци, иконоборчество, иконопочитание, халкидониты, антихалкидониты, история Армении, армяно-византийская полемика, армянская церковная литература

Аннотация

Впервые публикуется русский перевод малоизвестного древнеармянского трактата «Об иконопочитателях», входящего в состав важного вероучительного произведения армяно-византийской богословской полемики - «Слова возражения против двуприродников». Перевод предваряется вступительной статьей, в которой рассматривается рукописная традиция текста, авторство, время и обстоятельства написания, роль и место трактата в ряду других догматических произведений армянских классических авторов.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биография автора

Рамазян А. С., Московская духовная академия

кандидат богословия

Библиографические ссылки

Ադոնց Ն. Պատկերների խնդիրը. Եր., 2003.

Անասյան Հ. Հայկական Մատենագիտություն. Հտ. Ա, Եր., 1959.

Арутюнова-Фиданян В. А. Армяне-халкидониты // ПЭ. 2002. Т. 3. С. 326-329.

Дионисий (Шленов), игум. Время празднования Рождества и Крещения согласно древним свидетельствам и памятникам полемической письменности середины XI в. // БВ. 2009. № 6. С. 226-278.

Հայ ժողովրդի պատմություն. Եր., 1976. Հտ. Գ.

Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադա րանի / Կազմ. Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան. Եր., 1965. Հտ. Ա.

Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադա րանի / Կազմ. Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան. Եր., 1970. Հտ. Բ.

Меликсет-Бек Л. Вардапеты армянские северных краев и выяснение их личности в связи с вопросами армяно-грузинских взаимоотношений. Тб., 1928. (на груз. яз.).

ՄելիքսէթԲէկ Լ. Վրաց աղբյուրները Հայաստանի եւ հայերի մասին. Եր., 1934. Հտ. Ա.

Պետրոսյան Ե., ծ. վարդապետ. Հայ Եկեղեցու Քրիստոսաբա նությունը. Էջմիածին, 1995.

Պողարյան Ն. Մայր ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց Յակոբյանց. Եր ուսաղեմ, 1968. Հտ. Գ.

Պողարյան Ն. Մայր ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց Յակոբյանց. Եր ուսաղեմ, 1969. Հտ. Դ.

Рамазян А. С. К вопросу о причинах иконоборчества в средневековой Армении // Вестник ПСТГУ: Филология. 2013. Вып. 5 (35). С. 76-85.

Рамазян А. С. Иконоборческие споры в Армении в конце VI -начале XIII вв. Сергиев Посад, 2016. (Дисс.)

Սեդրակեան Ա., եպիսկոպոս. Հայաստանեաց եկեղեցու պա տկերյարգութիւնը. Մասն առաջին. Ս.Պետերբուրգ, 1904.

ՏերՄինասյան Ե. Յաղբատ եւ Սանահին վանքերը (967-1300) // Արարատ. 1901. Էջ 271-277, 338-344.

Խաչիկյան Լ. Հակոբ Սանահնեցի՝ Ժամանակագիր 11-րդ դարի // Բանբեր Երեւանի Համալսարանի. 1971. № 1. Էջ 22-48..

Шенборн К. Икона Христа. Милан -М., 1999.

Esbroeck M., van. Der armenishe Ikonoklasmus // OC. 2003. Bd. 87. S. 144-153.

Sarkissian K. B. The Council of Chalcedon and the Armenian Church. New York, 1975.

Անանիայի վարդապետի հայոց բան հակաճառութեան ընդդէմ երկաբնակաց, զոր գրեաց հրամանաւ տեառն Պե տրոսի հայոց վերադիտող // Գանձասար. 1992. Ա. Էջ 204-238.; Գանձասար. 1992. Բ. Էջ 168-218.; Գանձասար. 1993. Գ. Էջ 174-215.

Անանիա Սանահնեցի (ԺԱ դ.) // Ընտրանի հայ եկեղեցական մատենագրության / Աշխատասիրությամբ Պ. Խաչատրյա նի, Հ. Քյոսեյանի. Էջմիածին, 2003. Էջ 378-390.

Анонимная хроника 1904 -Անանուն ժամանակագրութիւն / Հրատ. Բ. Սարգիսյ ան. Վենետիկ, 1904.

Армянские церковные соборы (на арм. яз.). URL: http: // www.armenianchurch.org / index.jsp?sid=1&id=4094&pid=59&lng=hy (дата обращения 16.06.2017). Վրթանես Քերթող. Յաղագս պատկեր ամարտից // Մատենագիրք Հայոց Գ. Հատոր: Զ. դար, խմբագիր՝ Զաւէն Եկաւեան, Անթիլիաս (Լիբանան), 2004. էջ 493-500. [Вртанес Кертог. Об иконоборцах // Армянские классические авторы. Т. 3: VI в. / Под ред. З. Екавяна. Антилиас (Ливан), 2004. С. 493-500.]

Никита Стифат. Первое обличительное слово против армян / Публ. греч. текста, пер., вступ. ст. и примеч. игум. Дионисия (Шленова), публ. груз. текста М. А. Рапава) // БВ. 2008. № 7. С. 39-104.

Никита Стифат. Второе и третье обличительные слова против армян / Публ. греч. текста, пер., вступ. ст. и примеч. игум. Дионисия (Шленова), публ. груз. текста М. А. Рапава // БВ. 2010. № 10. С. 32-124.

Քյոսեյան Հ. Աստվածաբանական բնագրեր, ուսումնասիրությ ուններ, Ա, Անանիա Սանահնեցի. Էջմիածին, 2000.

Մատթէոս Ուռհայեցի. ժամանակագրութիւն. Վաղարշապատ, 1898.

Мовсес Каланкатуаци. История страны Алуанк. Ер., 1984.

Մխիթար Գոշ, վարդապետ. Թուղթ առ Վրացի սն // «Գանձասար» Զ, Եր., 1996, էջ 340-402.

Հովհաննէս Սարկավագ // Ընտրանի հայ եկեղեցական մատենագրության / Աշխատասիրությամբ Պ. Խաչատրյանի Հ. Քյոսեանի. Էջմիածին, 2003. Էջ 408-420.

Հովսեփյան Գ. Խոսրովիկ Թարգմանիչ եւ երկասիրութիւնք նո րին, Վաղարշապատ, 1899.

Պողոս Տարոնեցի. Թուղթ ընդդէմ Թէոփիստեայ հոռոմ փիլիսոփայի. Կոստանդնուպոլիս, 1752.

Սահակայ Հայոց կաթողիկոսի. Ընդդէմ երկաբնակաց նեստորականացն // Գիրք թղթոց. Թիֆլիս, 1901. Էջ 413-482.

Սամուէլ Կամրջաձորեցի // «Գանձասար» աստուածաբանական հանդես / Գլխ. խմբագիր՝ Մեսրոպ քահանա Արամեան: Գանձասար, հտ. Ը. 2010. Էջ 314-318.

Смбат Спарапет. Летопись / Пер. А. Г. Галстяна. Ер., 1974.

Ստեփանօս Օրբելեան. Յակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակաց. Կոստանդնուպոլիս, 1756. Էջ 178-179.

Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по прозванию, писателя XI столетия / Пер. с древнеарм. и коммент. Н. Эмин. М., 1864. С. 170-171.

Фотия, святейшего архиеп. Константинопольского, о гробе Господа нашего Иисуса Христа и другие малые творения // Православный палестинский сборник. Вып. 31. СПб., 1892. С. 227-279.

Киракос Гандзакеци. История Армении / Пер. Л. А. Ханларян. М., 1976.

Исторические памятники вероучения Армянской Церкви, относящиеся к XII столетию / Пер. А. Худобашев. СПб., 2009.

Всеобщая история Вардана Великого / Пер. Н. Эмина. М., 1861.

Загрузки

Опубликован

2017-06-15

Как цитировать

(1)
Рамазян, А. С. Анания Санахнеци. Об иконопочитателях: Перевод с древнеармянского, вступительная статья и примечания А. С. Рамазяна. БВ 2017, 592-616.

Выпуск

Раздел

Творения святых отцов

Категории

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)