Θεωρία в экзегетических произведениях свт. Иоанна Златоуста

Авторы

  • Тимофеев Борис, протоиерей Московская духовная академия

DOI:

https://doi.org/10.31802/METAFRAST.2020.4.004

Ключевые слова:

Свт. Иоанн Златоуст, θεωρία, духовный смысл, экзегетика, герменевтика, методы толкования, экзегетические термины, святоотеческая экзегеза

Аннотация

В современных научных исследованиях наблюдается тенденция сформировать единый словарь специальных экзегетических терминов и единую семантико­интерпретационную модель. Для определения методов толкования и смыслов Священного Писания нередко привлекаются греческие слова, заимствованные из античной греческой литературы, например: ἀλληγορία, ἀναγωγή, θεωρία. Полученная в результате модель часто применяется как шаблон для анализа и описания древних экзегетических памятников. При этом многие исследователи совершенно выпускают из вида узус самих древних экзегетов, что приводит к подмене понятий и искажению мысли древних авторов. Так в описании экзегетического метода свт. Иоанна Златоуста часто вводят термин «θεωρία», который обозначает одновременно и духовный смысл Писания и соответствующий метод его раскрытия. Златоуст действительно использует слово «θεωρία», однако при этом не подразумевает никакого специального технического определения метода или смысла духовной экзегезы.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биография автора

Тимофеев Борис, протоиерей, Московская духовная академия

старший преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии

141300, Московская область, Сергиев Посад, Троице-Сергиева лавра, Академия

bortim@mail.ru

Библиографические ссылки

Diodorus Tarsensis. Commentarii in psalmos I–L / ed. J.M. Olivier, Turnhout: Brepols, 1980. (CCSG; vol. 6).

Diodori Tarsensis. Prologus Commentarii in psalmum CXVIII // Mariès L. Extraits du Commentaire de Diodore de Tarse sur les Psaumes // Recherches de science religieuses. 1919. Vol. 9. P. 79–101.

Joannes Chrysostomus. Ad populum Antiochenum 7 // PG. T. 49. Col. 91–98.

Joannes Chrysostomus. Commentarius in Epistulam ad Galatas // PG. T. 61. Col. 611–682.

Joannes Chrysostomus. De Lazaro // PG. T. 48. 1027–1044.

Joannes Chrysostomus. De mutatione nominum // PG. T. 51. Col. 113–132.

Joannes Chrysostomus. De paenitentia 6 // PG. T. 49. Col. 313–324.

Joannes Chrysostomus. Expositiones in psalmos // PG. T. 55. Col. 35–495.

Joannes Chrysostomus. Homiliae in Epistulam ad Romanos // PG. T. 60. Col. 395–682. Joannes Chrysostomus. Homiliae in Epistulam I ad Timotheam // PG. T. 62. Col. 501–599. Joannes Chrysostomus. Homiliae in Epistulam ad Hebraeos // PG. T. 63. Col. 9–237.

Joannes Chrysostomus. Homiliae in Joannem // PG. T. 59. Col. 5–482. Joannes Chrysostomus. Homiliae in Genesim // PG. T. 53. Col. 21–385. Joannes Chrysostomus. Homiliae in Matthaeum // PG. T. 57. Col. 13–472. Joannes Chrysostomus. In illud: Vidi Dominum 1 // PG. T. 56. Col. 97–107.

Joannes Chrysostomus. In dictum Pauli: Nolo vos ignorare 4 // PG. T. 51. Col. 241–250.

Балаховская А. С. Иоанн Златоуст как экзегет // Раннехристианская и византийская экзегетика. Сборник статей. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 119–211.

Пирогов О. К. Экзегетические методы «θεωρία» и тропология в толкованиях св. Иоанна Златоуста на Послание ап. Павла к Римлянам // Научнобогословский портал Богослов.ru. 2009. [Электронный ресурс]. URL: https://bogoslov.ru/article/411557 (дата обращения: 28.04.2020).

Breck J. Orthodox Principles of Biblical Interpretation // St. Vladimir’s Theological Quarterly. 1996. Vol. 40. P. 77–93.

Breck J. The Power of the Word in the Worshiping Church. Crestwood; New York: St. Vladimir's Press, 1986.

Évieux P. Isidore de Péluse. Paris: Beauchesne, 1995. (Théologie historique; vol. 99).

Nassif B. Antiochene θεωρία in John Chrysostom’s Exegesis // Anscient and Postmodern Chrystianity. PaleoOrthodoxy in the 21st Century. Essays in Honor of Thomas C. Oden / ed. by K. Tanner, Ch. A. Hall. Downers Grove (Ill.): InterVarsity Press, 2002. P. 49–67.

Nassif B. The ‘Spiritual Exegesis’ of Scripture: The School of Antioch Revisited // Anglican Theological Review. 1993. Vol. 75. P. 437–470.

Загрузки

Опубликован

2020-09-15

Как цитировать

Тимофеев, Б. (2020). Θεωρία в экзегетических произведениях свт. Иоанна Златоуста. Метафраст, (2 (4), 78–93. https://doi.org/10.31802/METAFRAST.2020.4.004

Выпуск

Раздел

Исследования

Категории

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)