«Армянские» правила Трулльского Собора

Авторы

  • Казарян Геворг Серëжевич Центр изучения древневосточного христианства при Богословском факультете Афинского национального университета

DOI:

https://doi.org/10.31802/METAFRAST.2022.7.1.003

Ключевые слова:

Трулльский Собор, Пято-Шестой Вселенский Собор, каноническое право, Армения, Армянская Апостольская Церковь, армяно-византийские отношения, халкидониты, антихалкидониты, Трисвятое, Евхаристия

Аннотация

Статья посвящена исследованию группы священных правил, изданных Пято-Шестым или Трулльским Cобором (Константинополь, 691-692 гг.) относительно «страны Армянской». На основе анализа первоисточников, во-первых, выявляется исторический контекст публикации этих правил: отцы Трулльского Собора попытались регулировать церковную жизнь Армении, поскольку её Церковь официально придерживалась церковного единства, заключенного на Каринском (Феодосиопольском) Соборе в 632/3 г., несмотря на то, что внутри Армянской Церкви фактически существовали две партии - халкидонитская и антихалкидонитская. Далее в статье предпринята попытка рассмотрения правил по отдельности. В свете новых исследований по литургике прослеживается историко-богословское развитие тех или иных обрядовых явлений, относительно которых были изданы правила. Изучение данных обрядовых особенностей армянского типикона под призмой диахронического подхода в свою очередь позволяет выявить актуальность «армянских» правил Пято-Шестого Вселенского Собора для наших дней.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биография автора

Казарян Геворг Серëжевич, Центр изучения древневосточного христианства при Богословском факультете Афинского национального университета

PhD in Theology, преподаватель Центра изучения древневосточного христианства при Богословском факультете Афинского национального университета

dngevorg@gmail.com

Библиографические ссылки

Աստուածաշունչ Մատեան Հին եւ Նոր կտակարանաց. Հայաստանի Աստուածաշնչային ընկերութիւն. Երևան: Հայաստանի Աստուածաշնչային ընկերութիւն, 1997. [Богодухновенная Книга Ветхого и Нового Заветов. Ереван: Библейское общество Армении, 1997].

Գիրք Թղթոց / Հրատ. Նորայր արք. Պօղարեան. Երուսաղէմ: Տպ. Ս. Յակոբեանց, 1994. [Книга Посланий / изд. архиеп. Норайр (Погарян). Иерусалим: Тип. Св. Иакова, 1994].

Գիրք Հարցմանց երիցս երանեալ Սրբոյ Հօրն ﬔրոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն. Կոստանդնուպոլիս: Տպ. Աստվածատուր Կոստանդնուպոլսեցու, 1729. [Книга вопрошений трижды блаженного святого отца нашего Григора Татевского. Константинополь: Богословское изд. К-ля , 1729].

Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ արարեալ Ս. Սահակայ հայրապետի և Մեսրոպայ վարդապետի, Գիւտոյ և Յովհաննու Մանդակունւոյ. Երուսաղէմ: Տպ. Ս. Յակոբեանց, 1959. [Часослов Святой Церкви Армянской, написанный свт. Сааком, наставником Месропом, Гютом и Иоанном Мандакуни. Иерусалим: Тип. Св. Иакова, 1959].

Հաւատարմատ Անանիայի Հայոց վարդապետի լուծուﬓ մաքառման երկաբնակացն, որք ի կարծիս ճշմարտութեան անյարմար դաւանեն երկակս ի ﬕնն մուծանել բնութիւն, որ է Աստուած Բանն, Աստուած մարդն Յիսուս Քրիստոս / հրատ. Հ. Թամրազեան // Մատենագիրք Հայոց. Հ 10: Ժ դ. Անթիլիաս: Տպ. Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 2010. էջ 480–598. [Корень веры: Анании, армянского вардапета разрешение брани диофизитов, которые вопреки истинной веры исповедуют двоякую природу Бога Слова и Бога-человека Иисуса Христа / изд. Р. Тамразян // Армянские классические авторы. Т. 10: Х в. Антелиас (Ливан): Тип. Армянского Киликийского Католикосата, 2010. С. 480–598].

Կանոնագիրք Հայոց / աշխ. Վ. Հակոբյանի. Հ. 1. Երևան: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1964. [Армянская книга канонов / предисловие, научно-критический текст и примечания В. Акопяна. Т. 1. Ереван: АН АрмССР, 1964].

Մաշտոց յորում աւանդին սրբազան արարողութիւնք ազգիս ըստ սահմանադրութեան սուրբ Եկեղեցւոյս Հայոց. Էջﬕածին: Մայր Աթոռ Ս. Էջﬕածնի հրատ, 2001. [Маштоц, в котором изложены священнодействия рода нашего согласно определениям святой Церкви нашей Армянской. Эчмиадзин: Изд. Первопрестольного Св. Эчмиадзина, 2001].

Նորին Դաւթի ի հրամանէ Անաստասու Հայոց Կաթողիկոսի / հրատ. Յ. Քէոսէեան // Մատենագիրք Հայոց. Հ. 5: Է դ. Անթիլիաս: Տպ. Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 2005. Էջ 1158–1159. [Того же Давида по повелению Католикоса Армении Анастаса / изд. А. Кеосеян // Армянские классические авторы. Т. 5: VII в. Антелиас (Ливан): Тип. Армянского Киликийского Католикосата, 2005. С. 1158–1159].

Narratio de rebus Armeniae / éd. critique et commentaire par G. Garitte. Louvain: Imprimerie orientaliste L. Durbecq, 1952. (CSCO; vol. 132. Subsidia; t. 4).

Photius Constantinopolitanus. Bibliotheca // PG. T. 103. Col. 41–1588. Quomodo resipiendi sunt Armenii heaeretici // PG. T. 132. Col. 1257–1266. Schwartz E. Kyrillos von Skythopolis. Leipzig: J. C. Hinrichs Verlag, 1939.

Սեբեոս. Պատմութիւն / հրատ. Կ. Իւզբաշեան // Մատենագիրք Հայոց. Հ. 4: Է դ. Անթիլիաս: Տպ. Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 2005. էջ 543–565. [Себеос. История / изд. К. Юзбашян // Армянские классические авторы. Т. 4: VII в. Антелиас (Ливан): Тип. Армянского Киликийского Католикосата, 2005. С. 543–565].

Ստեփանոս Տարաւնեցի Ասողիկ. Պատմութիւն Տիեզերական / Հրատ. Գ. Մանուկեան // Մատենագիրք Հայոց. Հ. 15: Ժ. դ.; Պատմագրութիւն երկու գրքով. Գիրք 2. Անթիլիաս: Տպ. Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 2008. էջ 639–829. [Стефанос Асолик Таронский. Всеобщая история / изд. Г. Манукян // Армянские классические авторы. Т. 15: Х в.; Историография в 2 книгах. Кн. 2. Антелиас (Ливан): Тип. Армянского Киликийского Католикосата, 2008. С. 639–829].

Анастасий Синаит, прп. Избранные творения / пер. А. И. Сидорова. М.: Паломник; Сибирская благозвонница, 2003.

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. М.: Изд. Сретенского монря, 2003.

История Армении Фавстоса Бузанда / пер. с древнеарм. и комментарии М. А. Геворгяна, под ред. С. Т. Еремяна, вступ. статья Л. С. Хачикяна. Ереван: АН АрмССР, 1953.

Иустин Философ, св. и мч. Творения. М.: Благовест; Паломник, 1995.

Киракос Гандзакеци. История Армении / пер. с древнеарм., предисловие и комментарий Л. А. Ханларян. М.: Наука, 1976.

Книга чинов присоединения к Православию. Ч. 1. Петроград: Синодальная типография, 1915.

Ксенофонт. Анабазис / пер., вступ. статья и примеч. М. И. Максимовой, под ред. акад. И. И. Толстого. М.; Л.: АН СССР, 1951.

Никодим Святогорец, прп. Пидалион: Правила Православной Церкви с толкованиями: в 4 тт. Т. 2. Правила Вселенских Соборов / пер. с греч. Екатеринбург: Изд. Александро-Невского Ново-Тихвинского женского мона-ря, 2019.

Никита Стифат. Второе и третье обличительные слова против армян / публикация древнегреч. текста, пер., вступ. статья и прим. игум. Дионисия (Шлёнова), публикация груз. текста М. А. Рапава) // БВ. 2010. №. 10. С. 32–123.

Требник: в 2 частях. Ч. 3. М.: Московская Патриархия, 1984.

Троицкий И. Изложение веры Церкви Армянской, начертанное Нерсесом, католикосом армянским, по требованию боголюбивого государя греков Мануила. СПб.: Тип. Ф. Г. Елеонского и А.И. Поповицкого, 1875.

Адонц Н. Армения в эпоху Юстиниана. Ереван: Ереванский у-нт, 1971.

Арутюнова-Фиданян В. А. Повествование о делах армянских (VII в.). Источник и время. М.: Индрик, 2004.

Григорий (Павлидис), митр. О мерах к достижению единения армянской и православно-кафолической Церквей //Христианское чтение. 1868. № 7. С. 19–120.

Казарян Г. Сведения Кирилла Скифопольского об армянских монахах Палестины V– VI вв. // Армения и восточнохристианская цивилизация. III республиканская конференция, посвященная 70-летию со дня рождения известного армениста-кавказоведа Павла Чобаняна (1948–2017 гг.). Ереван, 17–18 мая 2018 г. Ереван: Гитутюн, 2018. С. 153–161.

Кекелидзе К., прот. Литургические грузинские памятники в отечественных книгохранилищах и их научное значение. Тифлис: Тип. «Братство», 1908.

Ларше Ж.-К. Исторические основания антихалкидонизма и монофизитства Армянской Церкви (V–VIII вв.) // БВ. 2008. № 7. С. 144–199.

Марр Н. Я. К вопросу об «Арк’ауне» // Марр Н. Я. Кавказский культурный мир и Армения / под ред. П. Мурадян и др. Ереван: Богословский центр «Гандзасар», 1996. С. 278–287.

Пантелеев С., диак. Трисвятая песнь в богословско-литургической традиции Армянской Апостольской Церкви // Богослужебные практики и культовые искусства в современном мире. Материалы III международной научной конференции / ред.-сост. С. И. Хватова. Майкоп: О. Г. Магарин, 2018. Вып. 3. Т. 1. С. 150–164.

Αναγνωστάκης Η. Ο βυζαντινός οινικός πολιτισµός // Οίνος: πολιτισµός και κοινωνία. Αθήνα: Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 2006. Σ. 39–67.

Բաղումյան Զաքարիա, վրդ. Անապակ բաժակի խնդիրը Հայոց Եկեղեցում. Էջﬕածին: Մայր Աթոռ Ս. Էջﬕածնի հրատ, 2013. [Багумян Захария, архим. Проблема неразбавленной Чаши в Армянской Церкви. Эчмиадзин: Изд. Первопрестольного Св. Эчмиадзина, 2013].

Brock S. The Origins of the Qanona ‘Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal’ According to Gabriel of Qatar (Early 7th Century) // Τhe Harp. 2006. Vol. 21. Р. 173–185.

Cowe P. S. Armenian Christology in the Seventh and Eighth Centuries with Particular Reference to the Contributions of Catholicos Yovhan Ōjneç’i and Xosrovik T’argmanic’ // Journal of Theological Studies. 2004. Vol. 55. P. 30–54.

Dorfmann-Lazarev I. Christ in Armenian Tradition: Doctrine, Apocrypha, Art (Sixth-Tenth Centuries) // Journal of Eastern Christian Studies. 2016. Vol. 68. P. 217–402.

Esbroeck M., van. Armenien und die Penthektè // Annuarium historiae conciliorum. 1992. Vol. 24. Р. 78–94.

Esbroeck M., van. Le discours du Catholicos Sahak III en 691 et quelques documents arméniens annexes au Quinisexte // The Council in Trullo Revisited / ed. G. Nedungan, M. Featherstone. Roma: Pontifico Istituto Orientale, 1995. (Kanonika; vol. 6). Р. 324–454.

Φειδάς В. Ι. Ἐκκλησιαστική ἱστορία. Τ. 1. Ἀθῆναι: [S. e.], 1994.

Φίλιας Γ. Ν. Λειτουργική. T. 1. Ἀθήνα: Γρηγόρη, 2009.

Φίλιας Γ. Ν. Λειτουργική. T. 2: Ἡ Θεία Εὐχαριστία (µέχρι τὸν 15ο αἰ.). Ἀθήνα: Γρηγόρη, 2016.

Findikyan M. D. Liturgical Usages Controversy in History: How Much Diversity Can Unity Tolerate// Saint Nersess Theological Review. 1992. Vol. 1. № 2. Р. 191–211.

Garsoïan N. Le vin pur du calice dans l’Église arménienne // Pratiques de l'eucharistie dans les églises d’Orient et d’Occident (Antiquité et Moyen Age). Actes du séminaire tenu à Paris, Institut Catholique, 1997–2004 / éd. par N. Bériou, B. Caseau et D. Rigaux. Paris: Institut d'Études augustiniennes, 2009. P. 249–272.

Γιάγκου Θ. Ξ. Νίκων ὁ Μαυρορείτης·βίος — συγγραφικό ἔργο — κανονική διδασκαλία, διδακτορικὴ διατριβὴ πού ὑποβλήθηκε. Θεσσαλονίκη: Α. Π. Θ., 1991.

Γιαννόπουλος Β. Ν. Ἡ Οἰκουµενικότητα τῆς «λεγόµενης Πενθέκτης Οἰκουµενικῆς Συνόδου». Ὀφειλόµενη ἀπάντηση στὸν συνάδελφο κ. Π. Μπούµη // Θεολογία. 2010. Τ. 81. Τεῦχ. 3. Σ. 81–127.

Γιαννόπουλος Β. Ν. Ιστορία και Θεολογία των Οικουµενικών Συνόδων. Αθήνα: Έννοια, 2011.

Γκαβαρδίνας Γ. Χ. Η Πένθεκτη Οικουµενική Σύνοδος και το νοµοθετικό της έργο (διδακτορική διατριβή). Κατερίνη: Επέκταση, 1998.

Γρηγόριος ὁ Βυζάντιος, Μητροπολίτης Χίου. Περί ἑνώσεως τῶν Ἀρµενίων µετά τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Κωνσταντινούπολη: Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ἀ. Κοροµηλά, 1871.

Հացունի Վարդան, վրդ. Կարևոր խնդիրներ Հայ Եկեղեցւոյ պատմութենէն. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1927. [Хацуни Вардан, архим. Важные проблемы из истории Армянской Церкви. Венеция: Изд. Св. Лазаря, 1927].

Իսկանյան Վ. Կ. Հայ-բյուզանդական հարաբերությունները IV–VII դդ. Երևան: Գիտելիք, 1991. [Исканян В. К. Армяно-византийские отношения в IV–VII вв. Ереван: Гителик, 1991].

Janeras S. Le Trisagion: une formule brève en liturgie comparée // Comparative Liturgy Fifty Years After Anton Baumstark (1872–1948) / ed. R. F. Taft, G. Winker, Roma: Pontifico Istituto Orientale, 2001. Р. 495–562.

Janeras S. Les byzantins et le Trisagion christologique // Miscellanea liturgica in onore di Sua Eminenza il Cardinale Giocomo Lercaro. Roma; Paris; Tournai; New York: Desclée, 1967. Vol. 2. Р. 469–499.

Καρµίρης Ἰ. Σχέσεις Ὀρθοδόξων καί Ἀρµενίων, καί ἰδίως ὁ κατά τόν ΙΒ΄ αἰῶνα θεολογικός διάλογος µεταξύ αὐτῶν // Ἐπιστηµονική Ἐπετηρίς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. 1967. Τ. 16. Σ. 325–417.

Καρµίρης Ἰ. Τὰ δογµατικὰ καὶ συµβολικὰ µνηµεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Τ. 2. Ἀθῆναι: [S. e.], 1968.

Kovaltchuk E. The Encaenia of St Sophia: Animal Sacrifice in a Christian Context // Scrinium. 2008. Vo. 4. P. 158–200.

Κουράκου-∆ραγώνα Σ. Ο πολιτισµός του οίνου στις αρχαιοελληνικές κοινωνίες // Οίνος: πολιτισµός και κοινωνία. Αθήνα: Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 2006. Σ. 9–37.

Κωνσταντίνος Κ., πρωτοπρ. Ὁ Χριστιανικός Ναός καὶ τὰ τελούµενα ἐν αὐτῷ. Ἀθήνα: Γρηγόρη, 1969.

Μπούµης Π. Ἰ. Ἡ οἰκουµενικότητα µιᾶς Συνόδου καὶ συγκεκριµένως τῆς ἐν Τρούλλῳ ἢ Πενθέκτης // Θεολογια. 2009. Τ. 80. Τεῦχ. 3. Σ. 37–69.

Μπούµης Π. Ἰ. Ἡ οἰκουµενικότητα τῆς Πενθέκτης ἢ ἐν Τρούλλῳ Συνόδου καὶ τοῦ ἔργου της // Θεολογία. 2011. Τ. 82. Τεῦχ. 3. Σ. 135–154.

Ներսեսյան Ներսես, ավագ քհն. Սուրբ Պատարագի սրբասացությունների ﬕ քանի աստվածաբանական առանձնահատկությունները // Էջﬕածին. 1994. № 11–12. Էջ 38–47. [Нерсесян Нерсес, прот. Некоторые богословские особенности агиологий Святой Литургии // Эчмиадзин. 1994. № 11–12. С. 38–47].

Ohme H. Das Concilium Quinisextum und seine Bischofsliste. Studien zum Konstantinopeler Konzil von 692. Berlin; New York: W. de Gruyter, 1990.

Փալանջյան Ռ. Գարու գինու արտադրությունը Հին Հայաստանում // Խալդիի զորությամբ.. Հոդվածների ժողովածու նվիրված Բ. Պիոտրովսկու 100-ամյակին: Երևան: Գիտություն, 2010. Էջ 88–96. [Паланджян Р. Производство ячменного вина в Древней Армении // Халдиевым могуществом.. Сборник статей к 100-летию Бориса Пиотровского. Ереван: Гитутюн, 2020]. C. 88–96.

Παπαδόπουλος Κ., πρωτοπρ. Σχέσεις του αγίου Φωτίου µε την αρµενική εκκλησία // Σύναξη. 1989. Τεῦχ. 30 (Απρήλιος — Ιούνιος). Σ. 25–30.

Παπαδόπουλος Κ., πρωτοπρ. Ὁ διάλογος µὲ τοὺς Ἀντιχαλκηδονίους // Σύναξη. 1996. Τεῦχ. 57. Σ. 43–53.

Σταυρίδης Β. Θ. Ὁ συνοδικός θεσµός εἰς τὸ Οἰκουµενικόν Πατριαρχείον. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 1986.

Taft R. Water into Wine. The Twice-Mixed Chalice in the Byzantine Eucharist // Le Muséon. 1987. Vol. 100. Р. 323–342.

Taft R. F. A History of the Liturgy of St. John Chrysostom. Vol. 5. Roma: Pontificio Instituto Orientale, 2000.

Загрузки

Опубликован

2022-09-15

Как цитировать

Казарян, Г. С. (2022). «Армянские» правила Трулльского Собора. Метафраст, (1 (7), 46–73. https://doi.org/10.31802/METAFRAST.2022.7.1.003

Выпуск

Раздел

Исследования

Категории